Meddelelse om midlertidig overnatning


 

Beredskab Øst varetager, på vegne af de fem kommuner, den praktiske del af anmeldelsen. Det er stadig kommunerne, der er ansvarlig myndighed.

 

Reglerne for midlertidig overnatning er senest ændret ved BEK nr 1030 af 27-06-2022.

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger inden første overnatning finder sted. Hvis der overnatter flere end 150 personer, skal meddelelse dog ske senest 4 uger før.

Reglerne om midlertidig overnatning er beskrevet i bygningsreglementet (BR18) kapitel 1 og 5, samt tilhørende bilag 13.

Du kan se hele regelgrundlaget i rubrikken 'Læs detaljerne her ...', og du kan se de essentielle uddrag herunder.

§ 6 g Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår. Den midlertidige overnatning skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.

Stk. 2. Ved midlertidig overnatning i højst 7 døgn, i byggeri eller bygningsafsnit, der kan henføres til anvendelseskategori 2, 3 og 6, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Stk. 3. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 2, kan finde sted, når en af følgende punkter er opfyldt:

  1. Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og meddelelse om den midlertidig overnatning er modtaget af kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.
  2. Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Bilag 13, pkt. 1.1.6
Ved midlertidig overnatning for flere end 50 personer i samme rum skal der udarbejdes en belægningsplan, der viser belægningsfelterne, hvor der kan overnattes eller opmagasineres inventar og bagage samt flugtvejspassagerne mellem belægningsfelterne og udgangsdørene.

Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted. Belægningsplanen er til brug for både arrangører og brugerne for sikring og vedligeholdelse af frie flugtvejspassager frem til rummets udgangsdøre.

Bilag 11d
Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning.

Bilaget omhandler belægningsplaner ved midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning.

 

Sted for overnatning


Kontaktoplysninger


Er der fast vågen vagt?  

Oplysninger om overnatningen


 
 

Kontroloplysninger


 
 
 
 

 

Behandling af personoplysninger

I din meddelelse om midlertidig overnatning, angiver du en række informationer, herunder oplysninger om dig selv og andre. Disse oplysninger er omfattet af reglerne i EU-persondataforordningen, og loven om beskyttelse af personoplysninger.

Oplysningerne er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse.

Der indhentes ikke oplysninger ud over dem, du selv oplyser. Du kan læse mere om dine rettigheder og behandling af personoplysninger på din kommunes hjemmeside.

Din meddelelse sendes til kommunalbestyrelsen, og noteres i brandvæsenets oversigt over lokationer med midlertidig overnatning.