Uddannelse og læring


Forskning og udvikling


Forskningsaktiviteterne i Beredskab Øst er snævert knyttet til beredskabets kerneydelse. Det handler altså grundlæggende om at sikre, at vores praksis – det vi gør forebyggende og operativt, er baseret på den nyeste viden. Et centralt aspekt i dette arbejde er vidensdeling nationalt og internationalt, hvilket blandt andet sker gennem konkrete udviklings- og forskningsaktiviteter, der formidles gennem publikationer, temadage og seminarer.

 

Projektet "Værdiredning ved større tagbrande" modtog i 2018 ekstern finansiering fra Codan-Fonden. Derudover blev projektet medfinansieret af Beredskab Øst og Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
Projektet har konkret resulteret i udarbejdelse af undervisningsmateriale, der kan anvendes som obligatorisk vedligeholdelsesøvelse ude i de kommunale beredskaber. Materialet er konstrueret på en sådan måde, at det kan tilpasses lokale behov. Materialet kan derfor enten indgå som led i de obligatoriske vedligeholdelsesøvelser, eller på anden måde indgå som øvelsesmateriale.
Projektet har vist, at der i dag kun er begrænset viden om omfanget af direkte såvel som indirekte skader samt omkostninger i forbindelse med bygningsbrande. Ofte besidder de enkelte aktører dele af viden fra en given hændelse, men der er i dag ikke et samlet vidensgrundlag eller et begrebsapparat, der er i stand til at udtrykke de samlede direkte og afledte omkostninger. Derudover savnes der et vidensgrundlag og begrebsapparat, som er i stand til at koble "det de enkelte aktører gjorde" til en given forståelse af kvalitet – altså "hvordan fungerede det" og "hvad endte den konkrete hændelse med at koste?"
Set fra redningsberedskabets perspektiv, så trænes der kun i begrænset omfang på værdiredning og skadesbegrænsning på brandmands-, holdleder- samt indsatslederuddannelsen. Flere beredskaber, herunder Beredskab Øst, har inden for den seneste årrække haft fokus på at knytte udviklingen af tekniske og taktiske slukningsmetodikker sammen med spørgsmålet omkring effekt og kvalitet. Selvom denne udvikling er igangsat, så støder man på udfordringer ved ikke at have et vidensgrundlag, der knytter de taktiske og tekniske initiativer sammen med faste kvalitetskriterier samt vurdering omkring effekt i forhold til de samlede omkostninger.

Materialet indeholder:
  • "Afrapportering, instruktørvejledning og lektionsplan", hvor jeres lokale instruktører kan få inspiration, vejledning samt en konkret lektionsplan, som de kan tage afsæt i.
  • "Slides", som I kan anvende i undervisningen. De enkelte slides kan tilpasses jeres individuelle ønsker, og materialet kan anvendes frit, så længe I akkrediterer projektet jf. den første slide i undervisningsmaterialet.
  • "Casen om Benny - Værdiredning og skadesreduktion". Casen beskriver nogle af de centrale juridiske begreber. Casen er skrevet af Andreas E. Baastrup fra Københavns Professionshøjskole.
  • Som noget helt nyt har vi fået Codan Forsikring til at give omkostningsestimater over en række fiktive cases. De enkelte cases er også integreret i undervisningsmaterialet, herunder de medsendte slides. Omkostningsestimaterne viser med al tydelighed, hvorfor det er vigtigt, at vi har fokus på skadesreduktion og værdiredning, eftersom der er tale om betragtelige omkostninger.

Hvis du/I støder på udfordringer i forhold til at anvende materialet i beredskabets øvelsesaktivitet, er I altid velkommen til at kontakte ”Teamet for intern uddannelse og læring”.

Materialet han hentes her:

A – Afrapportering, instruktørvejledning og lektionsplan

B – Slides

C – Centrale begreber

D - Omkostningsestimater

Bygningsbrande medfører markante udgifter for forsikringsselskaberne, og markante personlige omkostninger for de berørte beboere. Det er kun en del af de direkte og afledte omkostninger ved større bygningsbrande, der skyldes ildebranden i sig selv - slukningsvandet forårsager også stor skade.

Projektet "Skadesreduktion og værdiredning” er finansieret af Østifterne, Forsikring og Pension, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole samt Beredskab Øst. Projektet løber frem til foråret 2022.

Projektet vil resultere i udarbejdelsen af undervisningsmateriale rettet mod det danske beredskab, og projektet vil være med til at sikre, at beredskabet teknisk og taktisk håndterer slukningsindsatser, så effektivt som muligt. I forbindelse med hovedprojektets første arbejdspakke er der 9 inspektører fra Beredskab Øst, der er involveret. Derudover deltager Københavns Professionshøjskole med en række undervisere.

Vi ønsker som organisation grundlæggende at levere så høj kvalitet i vores forebyggende og operative arbejde, som muligt. En sådan ambition forpligter, og vi søger altid samarbejder og områder, hvor vi kan blive bedre. Vi kunne aldrig finde på at påstå, at vi ikke laver fejl. Vi forpligter os dog på altid at kunne levere en faglig funderet forklaring på, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Vi er stolte over, at vi 4 år efter etableringen af Beredskab Øst, står et sted, hvor vi aktivt udvikler koncepter og faglige standarder, som er med til at sikre en høj kvalitet over for de borgere, som vi er sat i verden for at passe på.

Projektet falder i to dele. Først undersøges det, hvordan de kommunale redningsberedskaber kan udvikle deres tekniske og taktiske anvendelse af slukningsvand med henblik på at reducere afledte skader på bygningen såvel som på indbo. I denne del vil der være tæt dialog med Østifterne, Forsikring & Pension, Operativt netværk i Danske Beredskaber samt Beredskabsstyrelsen med henblik på at afdække, hvordan den nyeste viden inden for brandteknik og brandtaktik kan udvikle den eksisterende viden om værdiredning og skadesreduktion under slukning af bygningsbrande. En viden, der skal formidles i form af lære-bogsmateriale til det samlede danske redningsberedskab med grundlæggende hensyn til de forskellige lokale forhold, forskelligartet bygningsmasse samt forskellige organiseringsformer rundt omkring i landet.

For det andet skal der udvikles en best practice for, hvordan redningsberedskaberne kan omsætte denne nye viden under indsatser. Det skal ikke mindst ske gennem en train-the-trainer indsats, der har til formål at uddanne holdledere og indsatsledere til nye praksisser, og ændre vante forestillinger og kultur for slukning i beredskaberne. Brandfolkene vil således løbende bliver uddannet i de nye principper fra lokale instruktører.

Projektets resultater bliver formidlet bredt til beredskaber i hele Danmark gennem nyt udviklet undervisningsmateriale, train-the-trainer forløb samt temadage over hele Danmark. Nye praksisser i redningsberedskaberne skal på lang sigt styrke fokus på skadesreduktion og værdiredning i forhold til slukning af større bygningsbrande.

Projektet vil bidrage til:

  • Fald i forsikringsudgifter
  • Færre omkostninger til bygningsskader
  • Færre skader på løsøre/indbo samt på tekniske installationer
  • Besparelser på afledte skader

Vi søger løbende at åbne op for vores udviklingsaktiviteter, og vi er optaget af at få udefrakommende perspektiver på beredskabet. Vi har derfor haft projektsamarbejder med specialestuderende fra Aarhus Universitet samt Syddansk Universitet. Omdrejningspunktet for disse samarbejder er læreprocesserne i beredskabet. Fra Beredskab Øst stiller vi med en vejleder, der har forskningskompetence, og endvidere åbner vi vores organisation op for casestudier. Dette sker naturligvis i et åbent og transparent samarbejde med brandmandskabet, så alle kan få den optimale læring ud af samarbejdet. Vi er glade for, at de specialestuderende finder læreprocesserne i Beredskab Øst så interessant, at de vælger at knytte deres specialeforløb op på samarbejdet med os.

Vi er på den ene side glade for at kunne medvirke til at stimulere de studerende med vores perspektiver og diskussioner. På den anden side så er deres selvstændige undersøgelser også med til at give os et eksternt blik på vores praksis. Det bidrager med en passende forstyrrelse i en travl hverdag, og det gør det muligt på en god og konstruktiv måde at blive klogere på, hvordan vi kan understøtte læreprocesserne i Beredskab Øst endnu bedre.

Er du interesseret i at lave et projektsamarbejde med Beredskab Øst, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Foto: Illustrerer foredragssituation

Siden er sidst opdateret: 06-02-2024 21:43:07

Medarbejder login